-موزه‌های دانشگاهی و کارکردهای آن در جهان معاصر؛
-موزه‌های دانشگاهی و گردشگری علمی- فرهنگی؛
-موزه‌های دانشگاهی و مدیریت شهری؛
-موزه‌های دانشگاهی و توسعه پایدار؛
-نقش موزه‌های دانشگاهی در ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه؛
-موزه‌های دانشگاهی و روابط بین المللی؛

-موزه‌های دانشگاهی آینده 1400.