-تبیین جایگاه موزه‌های دانشگاهی، برای تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه و تحقق شعار دانشگاه اجتماعی؛
-آشنایی دانشگاهیان با موزه‌های دانشگاهی کشور؛
-تقویت و توسعه نقش آموزش و پژوهش در ارتقای موزه‌های دانشگاهی ؛
-تقویت همکاری بین موزه‌های دانشگاهی کشور؛
-ایجاد یک تشکل منسجم و هماهنگ از موزه های دانشگاهی کشور؛
-ارتباط فرهنگی پایدار با مخاطبان موزه‌های دانشگاهی؛
-تبیین کارکرد موزه‌های دانشگاهی به عنوان بستری برای ترویج علم و فناوری؛
-تعیین مبانی، دستورالعمل ها و راهکارهای حفاظتی و مرمتی روزآمد و علمی برای موزه های دانشگاهی؛
-برداشتن گامی موثر در جهت بین المللی شدن موزه‌های دانشگاهی (به ویژه همسو شدن با بیانیه 2018 یومک).