شورای سیاستگذاری
مجید سرسنگی
رئیس همایش علمی و جشنواره
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: msarsangi [at] ut.ac.ir
غلامرضا غفاری
عضو شورای سیاستگذاری
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: ghaffary [at] ut.ac.ir
محمد علی زارع
عضو شورای سیاستگزاری
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mazare [at] ut.ac.ir
محمدرضا کارگر
عضو شورای سیاستگذاری
مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
پست الکترونیکی: karegar [at] ichto.ir
جبرئیل نوکنده
عضو شورای سیاستگذاری
رئیس موزه ملی ایران
پست الکترونیکی: j.nokandeh [at] richt.ir
میر سید احمد محیط طباطبایی
عضو شورای سیاستگذاری
رئیس کمیته ملی موزه های ایران
پست الکترونیکی: icom.iran [at] gmail.com
برزین ضرغامی
عضو شورای سیاستگذاری
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران
پست الکترونیکی: info.zibasazi [at] tehran.ir
سیف‌اله جلیلی
عضو شورای سیاستگذاری
رییس موزه ملی علوم و فناوری
پست الکترونیکی: sjalili [at] kntu.ac.ir
دبیر کمیته علمی همایش و جشنواره
مصطفی ده پهلوان
دبیر کمیته علمی
دانشیار رئیس موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mdehpahlavan [at] ut.ac.ir
دبیر کمیته اجرایی همایش و جشنواره
محمد جواد جامه بزرگی
دبیر کمیته اجرایی همایش و جشنواره
رئیس اداره موزه ها و فضاهای فرهنگی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: jamebozorgi [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
افسانه کامران
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: afsanehkamran [at] khu.ac.ir
حمیدرضا نمازی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس موزه تاریخ علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکی: hr_namazi [at] tums.ac.ir
سلمان ساکت
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: saket [at] um.ac.ir
باغبان ماهر
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: s.baghban [at] aui.ac.ir
حسین عزیزی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
پست الکترونیکی: m.azizi [at] richt.ir
منیژه هادیان دهکردی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
پست الکترونیکی: mat-tech [at] richt.ir
حسن رحمییان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (سرپرست موزه علوم پردیس علوم )
پست الکترونیکی: h.rahimian [at] ut.ac.ir
علیرضا صبوری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (رئیس موزه جانورشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
پست الکترونیکی: saboori [at] ut.ac.ir
زهره انواری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ( دانشکده علوم اجتماعی)
پست الکترونیکی: z.anvari [at] ut.ac.ir
عضو کمیته اجرایی
رضا دبیری نژاد
عضو کمیته اجرایی همایش و جشنواره
رئیس موزه ملک
پست الکترونیکی: nmuseum [at] ut.ac.ir
عضو کمیته اجرایی
هاله زرینه
عضو کمیته اجرایی
کارشناس مسئول خانه موزه مقدم
پست الکترونیکی: hzarineh [at] ut.ac.ir
زینب حقی‌مقدم
عضو کمیته اجرایی
کارشناس مسئول باغ موزه نگارستان
پست الکترونیکی: z_haghimoghadam [at] ut.ac.ir