# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1021-UNMUSEUMS بررسی ظرفیت های گردشگری فرهنگی و طبیعی موزه های دانشگاه تهران (با نگاهی ویژه به باغ و باغسازی در خانه موزۀ مقدم) سیده معصومه حسینی، سعیده احمدی مقاله پذیرفته شده است
2 1008-UNMUSEUMS بررسی و تحلیل نقش موزه های دانشگاهی در توسعه پایدار فرهنگی (مطالعه موردی موزه مقدم و باغ نگارستان دانشگاه تهران) مهتا شیخی مقاله پذیرفته شده است
3 1007-UNMUSEUMS رویکرد و کارکرد: جایگاه موزه‌های دانشگاهی در نظام آموزشی مهران نوروزی آبادچی مقاله پذیرفته شده است
4 1023-UNMUSEUMS ضرورت پایش محیطی و کنترل شرایط محیطی آسیب رسان در موزه های دانشگاهی رضا مجیدی نجف آبادی مقاله پذیرفته شده است
5 1017-UNMUSEUMS مطالعه مجموعه‎ های موزه‎ های زنان جهان: ارائه ساختار پیشنهادی مجموعه موزه دانشگاهی زنان و علم در دانشگاه الزهرا(س) سارا سلطانی، فرزانه بهارلو مقاله پذیرفته شده است
6 1011-UNMUSEUMS موزه های تاریخ طبیعی دانشگاهی: اهمیت و چالش ها علیرضا ساری مقاله پذیرفته شده است
7 1013-UNMUSEUMS موزه های دانشگاه تهران از گذشته تا امروز و چشم اندازی برای فردا هنان فهیمیان، مریم رجبی جوشقانی، هنان فهیمیان مقاله پذیرفته شده است
8 1019-UNMUSEUMS موزه و مرکز اسناد جنبش جنگلِ دانشگاه گیلان و نقش آن در پیوند جامعه دانشگاهی با هویت فکری و فرهنگی جامعه عباس پناهی، نادیا ره مقاله پذیرفته شده است
9 1020-UNMUSEUMS نقش موزه های دانشگاهی در ارتقاء علم و فرهنگ جامعه فاطمه معینی مقاله پذیرفته شده است
10 1010-UNMUSEUMS نقش موزه های دانشگاهی در مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهها معرفی موزه انگل شناسی ونقش آن در ارتقای علمی، روابط بین المللی وگردشگری دانشگاه فاطمه جالوسیان ، سید حسین حسینی، محمدباقر آهو مقاله پذیرفته شده است
11 1029-UNMUSEUMS نمایشی از نقش موزه در آموزش حسین محسنی مقاله پذیرفته شده است
12 1027-UNMUSEUMS نوآوری، موزه ها و کارآفرینی اجتماعی سعیده میرزائی، محمد جواد جامه بزرگی مقاله پذیرفته شده است